بامک
بامک
واحد ۱۰۵متری در فاز ۸

توضیحات آگهی

آپارتمان نو میباشد وسایل و تجهیزات صفر آماده سکونت میباشد